Agenda jaarvergadering 1 oktober

Aankomende 1 oktober is onze jaarvergadering voor leden. De aanvangstijd van de vergadering is 20:00 uur. Omtrent de maatregelen die moeten worden gevolgd, komt nog een nader bericht. De agenda is alsvolgt vastgesteld:

 1. Opening
 2. Moment stilte
 3. Vast stellen agenda
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
 6. Jaarverslag van de secretaris
 7. Financieel jaarverslag
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezing:
  – Frans Hegeman (voorzitter) aftredend en herkiesbaar
  – Johan de Vries (alg. bestuurslid) aftredend en herkiesbaar
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris (bestuur@oldeclooster.nl)
 12. Aankomend carnavalsseizoen 2021 – 2022
 13. Stand van zaken Raad van Elf & commissies
 14. Rondvraag
 15. Sluiting